Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ)

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ – ΔΡΑΣΗ

19.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader)

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταοποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.6 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

19.3

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

19.3.1 Σχέδια διατοπικών συνεργασιών
19.3.1.1 Νήσων Περίπλους
19.3.1.2 Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές
19.3.2 Σχέδια διακρατικών συνεργασιών
19.3.2.1 MEDEAT

19.4

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

19.4.1 Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων
19.4.2 Λειτουργικές δαπάνες
19.4.3 Πάγια και λοιπός εξοπλισμός
19.4.4 Ενέργειες εμψύχωσής (διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, workshops, σεμιναρίων επιμόρφωσης υποψήφιων δικαιούχων κλπ.)
19.4.5 Υποστηρικτικές ενέργειες

 

19.2.2 Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:

 1. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016 στο άρθρο 4, παρ. α. οι οποίες στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. Ο εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς περιλαμβάνεται στην υποδράση. O εκσυγχρονισμός υφιστάμενων καταλυμάτων πρέπει να συνοδεύεται από αναβάθμιση στην κατηγορία κατάταξής τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προαναφερόμενη ΚΥΑ.
 2. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/ εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.
 3. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.
Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000,00 με το ποσοστό ενίσχυσης να φτάνει έως και 65 % των επιλέξιμων δαπανών σε ΜΜΕ βάσει καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων, για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Στον τομέα του εμπορίου ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000,00 € ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 65%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 € ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να ανέλθουν μέχρι 75% . Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 € ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να ανέλθουν μέχρι 50 % για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 45 % για μεσαίες . Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:

 1. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016. Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των καταλυμάτων πρέπει να συνοδεύεται με αναβάθμιση στην κατηγορία κατάταξης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016 για τις επιλέξιμες μορφές.
 2. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/ εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.
 3. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
  Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 για την ίδρυση ή επέκταση μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης με ποσοστό ενίσχυσης 45% για μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για μικρές και πολύ μικρές και 300.000,00 € για όλες τις υπόλοιπες ενισχυόμενες δραστηριότητες με το ποσοστό ενίσχυσης να φτάνει έως και 65 % των επιλέξιμων δαπανών σε ΜΜΕ βάσει καν. ΕΕ 651/14. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων, για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.

Αναφορικά με τον τομέα του εμπορίου είναι επιλέξιμες πράξεις ίδρυσης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται μονάχα στην πώληση τοπικών προϊόντων ή πώληση αγροτικών προϊόντων πχ. Ζωοτροφές.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 € ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να ανέλθουν μέχρι 50 % για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 45 % για μεσαίες . Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η παρούσα δράση αφορά την ίδρυση, δημιουργία νέων ή/και ανάπτυξη εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα, επιχειρήσεις – δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τον αγροτικό – νησιωτικό πληθυσμό. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: παιδικοί σταθμοί, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.
Αναφορικά με την Δημοτική Ενότητα Χίου επιλέξιμοι θα είναι δικαιούχοι, νέοι επιστήμονες (πτυχιούχοι) γεννημένοι μετά το 1982.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000,00 € και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως και 50 % των επιλέξιμων δαπανών με βάσει τον καν. (ΕΕ) 651/14 για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 45 % για μεσαίες. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.3.6 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Στα πλαίσια της υποδράσης εντάσσονται επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 4912/120862/5-11-2015/ ΦΕΚ (Β) Αριθ. 2468/2015 για την οικοτεχνία. Στον τομέα της οικοτεχνίας οι επενδύσεις θα είναι μικρής κλίμακας και θα αφορούν προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (π.χ. παξιμάδια κ.λπ.) και ζυμαρικά, προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς, πετιμέζι, μουσταλευριά, προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες, προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά, κ.λ.π

Κύριο άξονα σχεδιασμού της δράσης αποτελεί η περιβαλλοντική διάσταση. Η στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος (με παραγωγή προϊόντων με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα) και των πόρων για μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη και απασχόληση. Στα πλαίσια της δράσης δύναται να ενισχυθούν καινοτόμες πρακτικές μέσω της εφαρμογής μεθόδων και διαδικασιών που ενσωματώνουν δραστηριότητες παραγωγής και μεταποίησης που συνίστανται σε καινοτόμες διαδικασίες ή μεθόδους. Ο καινοτόμος χαρακτήρας μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη δημιουργία νέων καινοτόμων και βελτιωμένων προϊόντων.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται βάση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013) στο 75% των επιλέξιμων δαπανών (Μικρά νησιά του Αιγαίου).

 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Η παρούσα δράση αφορά στην στήριξη των δικτύων (cluster) με δυνατότητα ενίσχυσης ενεργειών δικτύωσης – συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Σκοπός της δράσης είναι η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση με διάφορους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καθώς και η επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις / μέλη να διεισδύσουν σε νέες αγορές πέρα από αυτές που τους επιτρέπει η δική τους μέχρι τώρα δράση και ικανότητα και η ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για μελέτες-επιχειρηματικά σχέδια, εμψύχωση, δικτύωση και λειτουργικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως 300.000,00 € (100.000,00 € για έργα που αφορούν άυλες ενέργειες και δεν προβλέπονται ενέργειες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων), σύμφωνα με ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του δικτύου και 65 % για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.3.1 Σχέδια Διατοπικών Συνεργασιών

19.3.1.1 Νήσων Περίπλους

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με θέμα τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα υλοποιηθεί για τρίτη προγραμματική περίοδο με τη συμμετοχή των ΟΤΔ που έχουν την έδρα τους στη νησιωτική Ελλάδα, με ενσωμάτωση εμπειρίας προηγούμενων ΟΤΔ και διεύρυνση νέων εταίρων.
Το σχέδιο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της έννοιας πολιτιστικής – δημιουργικής βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με το νησιωτικό χαρακτήρα το περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών.
Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:

 • Ανάδειξη και διάδοση ποικίλων μορφών πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας στη νησιωτική Ελλάδα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
 • Διασύνδεση και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και των τεχνών
 • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα μνημεία (αρχιτεκτονικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά)
 • Ενσωμάτωση του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθέτηση νέων μεθόδων εμψύχωσης και ενδυνάμωσης νέων που ασχολούνται με τον πολιτισμό
 • Προβολή και προώθηση της νησιωτικής πολιτιστικής ταυτότητας με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των νησιών ως «τόπους πολιτισμών και τεχνών»

Συντονιστής σχεδίου: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Οι ενέργειες του σχεδίου θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο υποβολής της αναλυτικής πρότασης στην ΕΥΕ.

Οι εταίροι του σχεδίου
 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 2. ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
 7. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ N. ΕΥΒΟΙΑΣ
 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 9. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
 10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
 12. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
 13. ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ

 

19.3.1.2 Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας

Αντικείμενο του Σχεδίου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», είναι η ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των εκλεκτών γεύσεων της παραδοσιακής και σύγχρονης γαστρονομίας, με στόχο την ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, μέσω του τουρισμού, του πολιτισμού και της δικτύωσης.

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων

Εταίροι που συμμετείχαν στο προηγούμενο Σχέδιο και νέοι εταίροι από περιοχές με αξιόλογα αγροδιατροφικά προϊόντα και σημαντικές υποδομές γαστρονομικού πολιτισμού.

Τεκμηρίωση της συνεργασίας

Οι περιοχές παρέμβασης διαθέτουν χαρακτηριστικά προϊόντα που συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής τους ταυτότητας και στην ανάπτυξη του γαστρονομικού πολιτισμού.
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου

ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ
 1. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου: Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε.
 2. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και τοπικών θεσμών, Σχεδιασμός διαδικτυακών υποδομών και marketing, Σχεδιασμός Σήμανσης περιοχών και Συστήματος προβολής των Εκλεκτών Γεύσεων, Σχεδιασμός δικτύου καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων, Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης, Τοπική διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις ΟΤΔ, Συναντήσεις εταίρων.
 3. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου:Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων, Ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υποδομές, Υλοποίηση marketing plan και οργάνωσης προβολής, Συμμετοχή σε εκθέσεις, Σύστημα προβολής Γ.Ε.Ε. σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας, Ανάδειξη ελληνικού οίνου, οινοπνευματωδών και γαστρονομίας, Ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου, Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων.
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας
 • Ανθρώπινο δυναμικό: Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα, εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί.
 • Χρηματοοικονομικοί πόροι: Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 850.000,00€ (ΟΤΔ Πάρνωνα: 75.000,00 €).
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή

Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας παράλληλα «ταυτότητα – branding» για το γευστικό ιδίωμα, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας.

Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας

Μελέτη και επεξεργασία του Σχεδίου δράσης του Δικτύου Δήμων Γ.Ε.Ε., σύνταξη Σχεδίου διατοπικής συνεργασίας, αποστολή της πρότασης σε υποψήφιους εταίρους και παραλαβή έγγραφης πρόθεσης συνεργασίας από ΟΤΔ.

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου

Οριστικοποίηση εταιρικού σχήματος και δράσεων, συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων για το σχέδιο, αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών, δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την υλοποίηση του Σχεδίου.

Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

19.3.2 Σχέδια Διακρατικών Συνεργασιών

19.3.2.1 Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων – MEDEAT

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας

Το σχέδιο «Medeat – Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» αφορά την διακρατική συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας και Κύπρου, με συντονιστή την ΟΤΔ CoGALMontePoro από την Περιφέρεια της Καλαβρίας στην Ιταλία και εθνικό συντονιστή στην Ελλάδα την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Το έργο είναι συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης με τον τουρισμό και τον πολιτισμό προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές.

Στόχοι του σχεδίου είναι: α) η ανάδειξη της γαστρονομίας ως ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν στις περιοχές παρέμβασης, β) η δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για τη δημιουργία και προώθηση τουριστικών γαστρονομικών προϊόντων, γ) η χρήση και η αξιοποίηση τεχνολογίας την ανάδειξη των περιοχών και δ) η δημιουργία γαστρονομικής παιδείας και ανταλλαγή εμπειριών.

Οι ενέργειες του σχεδίου θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο υποβολής της αναλυτικής πρότασης στην ΕΥΕ.
Συντονιστής εταίρος: CoGALMontePoro και Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως εθνικός συντονιστής

Εταίροι ΟΤΔ:
 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, εθνικό συντονιστής εταίρος
 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 7. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
 10. ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
 11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
 12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 13. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

19.4 Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ µε την επωνυμία Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α., που κατά το παρελθόν έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών Leader, LeaderII, Leader+ και Leader 2007-2013 και προτίθεται να αναλάβει την υλοποίηση του νέου τοπικού προγράμματος. Επίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων και την εμψύχωση των ανθρωπίνων πόρων στην περιοχή παρέμβασης για θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις και το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.

Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως:

 • Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων
  Αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας και της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ για την υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του τοπικού προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου είναι δυνατό αποφασιστεί η συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων στην αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων τελικών αποδεκτών καθώς και του τοπικού προγράμματος συνολικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.
 • Λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ
  Αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας της ΟΤΔ μέσω της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών που συνεπάγονται οι εργασίας εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης του τοπικού προγράμματος. Τέτοιες δαπάνες μπορούν να αφορούν σε κόστος αναλώσιμων, δαπάνες μετακινήσεων, κλπ.
 • Αγορά παγίων και λοιπού εξοπλισμού
  Αφορά στην κάλυψη πάγιων δαπανών όπως ενοίκια, έξοδα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κλπ, καθώς και δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Ενέργειες εμψύχωσης (διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, workshops, klp)
  Αφορά στην κάλυψη δαπανών που απορρέουν από την υλοποίηση ποικίλων ενεργειών εμψύχωσης καθόλη τη διάρκεια του τοπικού προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις όπως: Ημερίδες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, workshops συμβουλευτικής υποστήριξης υποψηφίων δικαιούχων, σεμινάρια επιμόρφωσης επενδυτών σχετικά με τον τουρισμό, σεμινάρια επιμόρφωσης επενδυτών σχετικά με τη μεταποίηση αγροτικών προΪόντων.
 • Υποστηρικτικές ενέργειες (πχ αυτοαξιολόγηση, επιμόρφωση στελεχών ΟΤΔ κλπ)
  Αφορά στην κάλυψη δαπανών που απορρέουν από την υλοποίηση ενεργειών που έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα προς τις κύριες δράσεις του τοπικού προγράμματος όπως αυτές περιλαμβάνονται στα υπομέτρα 19.2 και 19.3. Ειδικότερα, η επιτυχία υλοποίησης του προγράμματος κρίνεται εν μέρει από τη διασφάλιση εκείνων των παραγόντων που συμβάλλουν:

  • στην καλύτερη εξοικείωση των δυνητικών επενδυτών με τους όρους του προγράμματος,
  • στην αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος από τα στελέχη της ΟΤΔ
  • στην εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Έτσι η δράση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: επιμόρφωση στελεχών της ΟΤΔ και ΕΔΠ, Συμβουλευτική υποστήριξη τελικών δικαιούχων, αυτοαξιολόγηση κ.α.

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών.