Ανακοίνωση: παρατείνεται η ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη Σύμβασης Μισθώσεως Έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ